Hvem bestemmer?

Byrådet besluttede i oktober 2020, at kommunen skal arbejde hen imod at blive Klimakommune Plus+.
Men fra sagsbehandlingen på Miljø-, Plan- og Landdistriktudvalgets sidste møder skrives følgende af administrationen:
”Vi anbefaler, at Klimakommune Plus+, som samlet indsats, ikke medtages i bæredygtighedsstrategien.
Vi har følgende argumenter bag vores anbefaling:
Handlingen om 2 % CO2-reduktion i egen drift, som er en forudsætning for at blive Klimakommune Plus+, vil sandsynligvis forbruge mere end den afsatte budgetramme for bæredygtighedsstrategien. Dermed vil vi hverken kunne komme i mål med Klimakommune Plus + eller kunne gennemføre nogen af de øvrige tiltag i strategien. Udtages handlingen om 2 % CO2-reduktion i egen drift af strategien, forventer vi, at vi med de afsatte midler kan gennemføre alle handlinger i handlingsplanen for år 2021-2022, evt. med nogle enkelte tidsforskydninger mellem årene.
Konsekvenserne og investeringsbehovet ved Klimakommune Plus+ er pt. behæftet med stor usikkerhed. Vi vurderer, at vi i løbet af foråret 2021 kan kvalificere dette væsentligt, fordi vi til den tid forventer et bedre datagrundlag og mere sikre beregningsmetoder. Planen er, at byrådet i foråret 2021 vil få forelagt en sag, hvor der skal tages stilling til tilslutning til Klimakommune Plus+, herunder finansiering.”
Her sætter embedsmændene sig ud over byrådets beslutning om, at tilslutte sig Klimaplus ved at komme med udokumenterede påstande om at kommunen ikke kan reducere CO2 udledningen.
Her kommer vi med 2 forslag med stort potentiale
1. Slagelse kommunen bruger stadig kun sort strøm, og kunne overgå til grøn strøm fra vindmøller og solceller. Selv om strømmen blandes på nettet vil strømmen blive grøn hvis alle holder op med at købe sort strøm. Overskudsstrømmen kan så bruges til opvarmning til fjernvarme.
2. SK-Forsyning, som kommunen køber fjernvarme af, køber halm af landmænd, som derefter brændes af på værket. Landmændene køber derefter gødning til at give krudt til markerne. Halmen bør IKKE brændes af på SK Forsynings fjernvarmeværk, men derimod snittes og nedmuldes på markerne i stedet for gødning. Hvis fjernvarmen i stedet kom fra flere solvarmepaneler vil det påvirke CO2 regnskabet i positiv retning.
Desuden har byrådet vedtaget Energibesparende foranstaltning på sidste byrådsmøde på 3,3 millioner, som også påvirker CO2 regnskabet i positiv retning.
Det afgørende er, kommunen igen kommer i gang med at lave CO2 regnskab. Nu er der gået mere end 3 år siden sidste kommunalvalg, hvor Enhedslisten fik dette med i konstitueringsaftalen. Men intet er sket.
Enhedslistens Energiudvalg i Slagelse
Helene Gerup
Niels Møller
Bent Carlsen
Palle Orth
Jørn Melchior Nielsen