Ny social og grøn retning i Slagelse

Efter VOB’s farvel i budgetforhandlingerne var det muligt for Enhedslisten at opnå 11 forbedringer af budgettet.
1. Partierne er opmærksomme på, at forventningerne til udviklingen på førtidspensionsområdet ikke afspejler den faktiske udvikling i 2019. Med henblik på at imødegå en forventet yderligere vækst på området afsættes en buffer på yderligere 6 mio. kr. i 2020 stigende med dette beløb i hvert af overslagsårene til 24 mio. kr. i 2023.
2. Partierne er enige om, at der med henblik på at opnå minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Slagelse Kommune afsættes yderligere midler i alle budgetårene stigende fra 2 mio. kr. i 2020 til 8 mio. kr. i 2023. Midlerne fordeles efter nærmere aftale og skal supplerer forventede midler fra finansloven.
3. Der iværksættes en særlig tværgående indsats for 50-100 udsatte familier, hvor der er eller kan iværksat forebyggende indsatser. Effekten af indsatserne er fx at forældrene får styrkede forældrekompetencer og anbringelser undgås, samt at forældrene på sigt opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved opstart af indsatserne fastlægges en baseline i forhold til aktuelle udgifter og der fastlægges målepunkter over en 3 årig periode. Der skal i denne sammenhæng via omprioriteringer skaffes midler til yderligere brug af familierådgivere.
4. Partierne er enige om, at brugen af opholdes-steder skal reduceres (5 mio. kr. pr. år), at brugen af eksterne aktører på Jobcenteret reduceres (2 mio. kr. pr. år), at udgifterne til Sprogcenteret kan reduceres (med skønsmæssigt 2 mio. pr. år)
5. Der afsættes midler til etablering og drift af et digitalt sagssystem i Jobcenteret med 0,6 mio. kr. til etablering i 2020 og 0,15 mio. kr. årligt i drift i årene efter. Der forventes effektiviseringer med systemet, men disse er ikke indregnet.
6. Partierne er enige om, at der afsættes midler til etablering af op mod 100 småjobs til unge under 30 år på uddannelseshjælp og/eller studiejobs til unge studerende, idet der afsættes 3 mio. kr. til dette i 2020 stigende til 7 mio. kr. i 2023.
7. Partierne er enige om, at der mht. yderligere satsninger på klimatiltag tages kontakt til SK Forsyning med henblik på at opfører yderligere solcelleanlæg i Slagelse Kommune.
8. Desuden igangsættes en indsats for øget biodiversitet i grøftekanterne langs vejene, omlægning til større grad af økologisk indkøb i kommunal regi og yderligere indsatser mht. den grønne dagsorden.
9. Partierne er enige om, at det sikres at eventuelle udliciteringer på fx det grønne område ikke fortsat må varetages af kommunal arbejdskraft, og det sikres, at kommunale virksomheder ikke som følge af uventede og uforudseelige ekstraomkostninger er nødt til at reducere i servicen overfor borgerne.
10. Det har gennem mange år været et højt ønske fra Enhedslisten, at der oprettes et Forsorgsmuseum i Slagelse. Partierne er derfor indstillet at undersøge mulighederne for dette i forbindelse med, at den påtænkte bygning skal renoveres, der afsættes anlægsmidler til dette begyndende i 2021 med midler til projektering og til egentlige anlæg i de efterfølgende år.
11. Efter ønske fra Enhedslisten afsættes desuden yderligere 0,5 mio. kr. hvert år til indkøb af flere bøger på kommunens biblioteker.
Enhedslisten Slagelse fremsatte 15 forslag til en ny retning for Slagelse som nu stort set er imødekommet. Der mangler tilslutning til Klimakommune+ og eldrevet transport i kommunen, men det skal også nok komme.
Tillykke til Slagelse

Nuværende byrådsmedlem
Thomas Clausen
Forhenværende byrådsmedlem
Jørn Melchior Nielsen