Valgprogram KV21

Mere Demokrati

Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltning skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds mulighed for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfund og demokrati.

Enhedslisten vil arbejde for at:

 • der ikke lukkes, eller sammenlægges folkeskoler. Enhedslisten går ind for små lokale skoler med nære relationer til de små lokale samfund i yderområderne.
 • Enhedslisten arbejder i byrådet for størst mulig åbenhed, og for at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg.
 • borgere, presse og de øvrige byrådsmedlemmer skal kunne følge med i, hvordan de politiske sager behandles.
 • den politiske kontrol med de kommunale selskaber SK-Forsyning, Affald Plus, Korsør Havn og Slagelse Erhvervscenter skal øges. Dette gøres ved, at selskaberne opløses og lægges ind under politiske udvalg.
 • kommunale medarbejderes ret til ytringsfrihed sikres, og der etableres en whistleblower ordning som sikkerhedsventil.

International solidaritet

Slagelse Kommune skal udnytte, at vi har borgere, som oprindelig stammer fra mange forskellige lande og lade dette afspejle sig i sit venskabsbysamarbejde og sit internationale arbejde. Derfor har vi foreslået humanitær støtte til Gaza, invitation af børn og unge fra Palæstina til Slagelse, etableret venskabsbyforbindelser med en by i Palæstina. Tilsvarende initiativer kunne være oplagte i forhold til Syrien og de kurdiske områder. Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt.

Gensidig respekt skal præge integration af flygtninge og indvandrere

De nye danskere ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. Der er fortsat arbejdsgivere, både offentlige og private, som lægger deres jobansøgninger nederst i bunken, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som gruppe på grund af enkeltstående kriminelle. Og kravene øges – til påklædning, opførsel, religion – så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation.

I Enhedslisten Slagelse mener vi at arbejdsmarkedet bør kunne rumme alle mennesker – uanset etnisk baggrund.

De offentlige arbejdspladser skal gå forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Repræsentation af etniske minoriteter ansat i det offentlige svarende til, hvor stor en del af befolkningen de udgør.
 • At arbejdspladser i Slagelse kommune – offentlige som private – opfordres til at formulere en strategi og diskurs om mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicappede m.v.
 • Indførelse af en etnisk personalepolitik på arbejdspladser af en vis størrelse for at sikre, at sammensætningen af ansatte på alle niveauer på arbejdspladsen afspejler de etniske minoriteters andel i befolkningen.
 • At kommunale arbejdspladser stiller krav om aktiv etnisk personalepolitik hos de virksomheder, det offentlige samarbejder med.
 • At sikre flygtninge og indvandrere bedre mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse. Praktik er ikke et mål, men et redskab.
 • Sprogundervisning, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at indgå i hele samfundslivet – ikke kun arbejdslivet
 • I forbindelse med praktik, at flygtninge sikres kontakt med mennesker, der snakker dansk i hverdagen og får tilknyttet en mentor på arbejdspladsen.
 • At Slagelse Kommune understøtter civilsamfundets indsats for at skabe gode vilkår for integration og derfor modarbejder de eksisternde ghetto-planer, hvor folk bliver sat ud af deres lejligheder.
 • At alle på integrationsydelse skal have ret til ferie på samme vilkår som alle andre.
 • Kvalitetssikring i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • At der indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.

Kritisk Infrastruktur

Mobildækning og internetforbindelse er i dag vores livline, når vi skal i kontakt med det offentlige, og dermed få løst basale behov i hverdagen. Det er alligevel sådan, at vi mange steder stadig ikke kan få forbindelse ude på landet, eller i særlige “huller” der findes rundt omkring i kommunen.

Det er ikke godt nok! Årsagen er desværre den, at der sidder mellemstore virksomheder, såkaldte netværksudbydere, som leverer netværket bag alle mobilselskaberne, og konkurrerer om kunderne.

De kunne ligeså godt gå sammen om at levere den basale ydelse, nemlig at levere forbindelse, som er forudsætningen for al kommunikation.

Således holdes befolkningen godt og grundigt for nar, for at de kan konkurrere hinandens kunder ud.

Kommunen kunne stå meget stærkere, og give mobilkunderne bedre forbindelser i udkantsområderne, ved at de opkøbte netværksoperatør laget, så det blev en del af den offentlige infrastruktur.

Kommunale selskaber

På nuværende tidspunkt er kun DF, S og V repræsenteret i de kommunale selskaber i Slagelse. Partierne Ø, SF, R og LA slet ikke repræsenteret i nogen af forsyningsselskaberne.

Den politiske kontrol med de kommunale selskaber SK-Forsyning, Affald Plus, Korsør Havn og Slagelse Erhvervscenter skal øges. Dette gøres ved, at selskaberne opløses og lægges ind under politiske udvalg. Som et alternativt minimum kræver Enhedslisten, at alle byrådets partier skal være repræsenteret i bestyrelserne. Der skal aflægges beretning til byrådets dagsorden hvert år.

Gratis, mere og bedre kollektiv trafik.

Den kollektive trafik skal være bedre og billigere og mere miljøvenlig. Ideelt set bør kollektiv transport være gratis. Privatbilismen skal reduceres og cyklisterne have bedre vilkår.

Enhedslisten vil arbejde for at forbedre og udbygge den kollektive trafik sådan at den matcher det behov, der er blandt borgere i hele Slagelse Kommune. Alle skal kunne komme fra A til B med det offentlige i dagtimerne på alle hverdage. Det være sig i byerne, på landet, eller på Omø og Agersø.

Buslinierne skal passe til tog og færger, så den trafikale infrastruktur smidigt væver sig ind i hinanden. Det vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv for passagererne.

Kommunens opgave består i at løse borgernes transportbehov og ikke i at skabe mest bustransport for færrest midler. Der skal indføres el-busser på alle linier, Movias dårlige undskyldninger for at slippe kan og må ikke accepteres.

Enhedslisten støtter og glæder sig derfor over at der endelig er indført el-busser på nogle af strækningerne i kommunen. Og vi er overbeviste om, at de ikke bliver de sidste! Vi glæder os også over fribusordningen, men vil gerne have princippet om gratis offentlig transport bredt ud på alle busruter.

Det giver samtidig positiv effekt på klimaregnskabet, når transporten bevæger sig væk fra bilismen. Og allerbedst er, når transporten bevæger sig mod cyklismen. Derfor skal cykel-infrastrukturen udbygges i alle egne af kommunen.

Færgerne fra Stigsnæs til de små øer Omø og Agersø skal køre efter den blå landevejs princip. Et princip, hvor færgeruten sammenlignes med at køre samme strækning på landevejen. Selvom det foregår med færge, skal prisen være den samme, som hvis man kørte den på landevejen med en offentlig bus.

Indkøb af nyt materiel og færger har i alt for lang tid været varetaget efter kortsigtede økonomiske principper, som kun har haft en økonomisk bundlinje for øje. Det har betydet, at der groft sagt er blevet indkøbt noget billigt bras. Øboerne er de som kommer til at betale prisen for det. Klimaet skal tænkes ind, og de næste færger skal være el-færger, baseret på ikke-fossile brændstoffer.

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

Enhedslisten ønsker solidariske løsninger, det betyder at de der har de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet.

Slagelse Kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift på statslige ejendomme) bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling.

Enhedslisten afviser at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster der har ramt skatteloftet slipper for at betale. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor af alle lave indkomster.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Skattestigninger ved at hæve dækningsafgiften, således at bl.a. de større selskaber som f.eks. Mc Donalds, Bilka o.s.v. kommer til at bidrage med en større finansiering til fællesskabet end nu.
 • At reducere erhvervsstøtten til Erhvervscenteret

Nej til udlicitering og privatiseringer

Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder.

Udliciteringer fører til at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse, og den viden og ekspertise, som opsamles om f.eks. rengøring, går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol.

Enhedslisten vil arbejde for at:

 • der ikke gennemføres flere udliciteringer eller udbud i Slagelse Kommune og udliciterede områder skal så vidt det er muligt, trækkes tilbage til kommunen.

Sociale problemer i boligområder

Det er ikke kun de etniske minoriteter, der er ramt af sociale problemer. Ofte er de etnisk danske beboere i de samme bebyggelser mindst lige så hårdt ramt. Også blandt disse er alt for mange udstødt af arbejdsmarkedet og forsørges via understøttelse, kontanthjælp eller (førtids-)pension.

Vi har desværre en såkaldt ghetto lov i Danmark, som Enhedslisten gerne ser enten afskaffet helt, eller revideret kraftigt. Første kriterie for at et boligområde kategoriseres som ghetto er, at over 50% af beboerne har en ikke-vestlig baggrund. Sådan et kriterie opfatter vi som direkte ”statsracisme”, og vi vil arbejde for at få det kriterie fjernet helt.

De såkaldte »ghettoproblemer« skal først og fremmest løses ved at afskaffe stigmatisering, diskrimination og fattigdom. Netop i disse områder kan der opblomstre en kulturel identitet, som har et stærkt fællesskab og som hjælper hinanden. Og det sociale fællesskab skal der støttes op om, og det skal ses positivt og som en kvalitet.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Lavere huslejer, som kan gøre lejeboliger konkurrencedygtige med ejerboliger og herved fastholde en blandet beboersammensætning i det almene byggeri.
 • Øget økonomi til kvarterløft, byudvikling, byfornyelse og beboerrådgivning, så også mindre ressourcestærke boligområder kan skabe gode boligforhold. Kvarterløft skal være en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på mange felter (institutioner, erhverv, fritids- og kulturtilbud, fysisk miljø, boligforbedringer m.v.) og som involverer beboerne igennem beboerbestyrelser og lignende.
 • Støtte til opbygning og opretholdelse af sociale (græsrods-)organiseringer, der har afsæt i de faktiske ressourcer og mennesker i lokalområderne. Man kunne f.eks. anlægge multietniske væresteder baseret på frivillige og få daglige tilknyttede ansatte. Disse væresteder kunne tilknytte en lang række integrerende og informerende aktiviteter, og på den måde fungere som et dynamisk
  integrationsprojekt, der oplyser både majoritet og minoritet igennem fællesskab og aktiviteter.
 • Planlægning af »blandede« byer og bydele – med et varieret udbud af både ejer- og lejeboliger – samt erhverv, kulturelle institutioner/tilbud og idrætsfaciliteter.
 • Stop for al diskrimination af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister m.v. i forhold til valg af bolig.

Slagelse hænger i Klimabremsen

Efter valget i 2021 er der faktisk kun 2 byrådsperioder inden 2030, hvor CO2 udledningen skal være reduceret med 70%. Så det handler om at komme i gang nu!

Enhedslisten har i den forgangne byrådsperiode kæmpet for at Slagelse Kommune bliver Klimakommune igen. Det var vi fra 2009-2015, hvorefter det blev skrottet til fordel for en masse andre tiltag, som har kostet kommunen dyrt, og uden resultater. Kommunens grønne regnskaber fra dengang er for længst lagt i skuffen, og er ikke taget op igen. Så ingen ved hvordan kommunens CO2 udledning ser ud p.t.

I 2020 lykkedes det Enhedslisten at få næsten hele byrådet med på at gå ind i klimakommune-ordningen igen.

Men desværre blev ordningen skrottet af DN i begyndelsen af 2021, til fordel for DK2020, som er den nye ordning støttet af KL, som halvdelen af landets kommuner allerede nu er koblet på. Slagelse Kommune er heldigvis også gået med på ordningen. Dog ser det ud til allerede nu, at det bliver et meget langt sejt træk, da den første klimaplan bliver lagt i løbet af de næste 1½ år. Og i al den tid sker der ingenting!

Enhedslisten vil arbejde for at Slagelse Kommune igen går seriøst ind i arbejdet med at blive en klimavenlig kommune på alle fronter. Reduktionen skal kunne dokumenteres via bl.a. grønne regnskaber.

 • Klimahandlingsplan NU!
 • Grønne regnskaber som dokumentationsredskab.

Vi har nu også fået et par forureningsproblemer på halsen. PFOS – forurening fra brandskolen i Korsør, som stadig ikke er afklaret. Og spildevandsudledningen fra RGS på Stigsnæs, hvor der importeres og renses norsk spildevand, som fortyndes med tonsvist af rent drikkevand, og ledes direkte ud i Storebælt….. til stor skade for havmiljøet. Både erhvervs- og lystfiskere har undret sig i årevis over så få fisk der er tilbage i Storebælt. Denne virksomhed har eksisteret i 15 år. Ligeså lang tid, som der har været problemer.

Så både til lands og til vands er Slagelse Kommune belastet af forurening med farlige miljøgifte. Miljøkontrollen skal skærpes, og enhedslisten vil se handling NU!

 • Mere opsyn og kontrol med miljøfarlige stoffer

Der skal være mere genbrug og bedre sortering af affaldet. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Det skal samtidig være nemt at sortere og aflevere til genbrug og affaldssortering overalt i kommunen. Der er både rigtig mange penge at spare og mange klimamæssige fordele. Information til borgerne om sorteringens vej gennem systemet skal være synlig og lettilgængelig, så borgerne får større indblik i og forståelse for fornuften i at sortere affaldet.

 • Mere genbrug og bedre affaldsortering.
 • Minimer affaldsafbrænding.

Kommunens energiforsyning skal så vidt muligt basere sig på vedvarende energi, såsom sol- og vind. Enhedslisten støtter op om vedvarende energi i form af solpaneler og vindmøller, og ikke-fossile brændstoffer. Vi hilser de nyetablerede solcelle-marker velkommen i landskabet, og ser gerne, at der kan gå dyr på arealerne, som kan afgræsse og overnatte i ly af solcellepanelerne om natten, eller at arealerne overgår til biodiversitet, mangfoldig og vild natur med flere insekter og blomster. Ligesom vi hilser de smukke vindmøller i landskabet, såvel som på havvindmølleparkerne velkomne, og glæder os over at de udbredes mere og mere. Hellere vindmøller frem for skorstene.

 • Enhedslisten støtter op om vedvarende energi fra sol og vind og ikke-fossile brændstoffer.

Klimakost og økologi

Enhedslisten vil arbejde for, at den offentlige bespisning bliver 100% økologisk OG klimavenlig. Dette gøres ved at kommunen udarbejder en kostpolitik, og indarbejder nye rutiner på området. Der skal arbejdes på at få mere grønt og mindre kød på menuen, som samtidig efterlever kostanbefalingerne.

Planteproduktion belaster ikke klimaet i forhold til CO2 udledning, idet planter bruger CO2 og udleder ilt via fotosyntesen. Omvendt er både dyr og mennesker klimabelastende, når de udånder CO2. Det er hovedforklaringen på, hvorfor planteproduktion er CO2 reducerende, og kødproduktion er CO2 udledende. Og jo større dyr, vi spiser, jo mere belaster det klimaet, da større dyr ofte lever længere, og udånder mere CO2 i deres levetid.

Det gode budskab er, at en plantebaseret kost er langt sundere for os end den kødbaserede. De nye kostanbefalinger fra januar 2021, som netop anbefaler mere grønt og mindre kød af hensyn til både klima OG sundhed, skal efterleves i alle offentlige institutioner. Samtidig skal der ses på, om det er muligt at indkøbe økologiske fødevarer i lokalområdet. Vi har både producenter og grossister i Slagelse kommune, som det skal være en helt naturlig ting at handle med.

Enhedslisten vil kæmpe for, at kommunens landbrugsarealer bliver forpagtet ud til økologisk landbrug, så der ikke sprøjtes med pesticider, af hensyn til vores drikkevand. Alle øvrige arealer, rabatter og grønne områder skal holdes sprøjtefrie fra kommunens side, eller udlægges som naturzoner. Her skal naturen herske på sine egne præmisser. Mennesker skal selvfølgelig stadig kunne komme dér, men som gæster, ikke som forvaltere eller producenter. For hovedformålet med naturzonerne er at lade naturen passe sig selv, så den kan blive vild, selvforvaltende og mangfoldig. Også til havs udpeges naturzoner i form af marinenationalparker, hvor trawlfiskeri og råstofudvinding forbydes.

 • De offentlige køkkener skal løftes til det økologiske guldmærke.
 • Der skal som minimum tilbydes et plantebaseret måltid hver dag i alle kommunens institutioner.
 • Det offentlige skal gå foran med et godt eksempel, for at vise vejen og motivere befolkningen til at tænke i bæredygtighed og langtidsperspektiv.
 • Slagelse kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen.
 • Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. Vi vil ikke have sprøjtegifte i vores drikkevand.

Sundhed

Sundhed skal være for alle. Alle borgerne i Slagelse kommune skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Slagelse Kommune skal arbejde aktivt for at borgerne kan opnå dette. Ved at etablere sundhedscentre i de større byer, med tilbud om hjælp til rygestop, vægttab, motion m.v. Sundhedscentre, som borgerne frit kan benytte efter behov. Med tilknyttet kvalificeret personale, som kan vejlede i sundhedsfremmende levevis.

For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger. Disse tilbud skal være let tilgængelige og gratis i hele kommunen.

Et sundt liv, er også et liv uden stress. Derfor går Enhedslisten også ind for en kortere arbejdstid, vi skal ned til 30 timer eller mindre om ugen. Dette vil samtidig kunne fordele arbejdet mere ligeligt mellem alle, og give børnefamilier mulighed for at tilbringe mere tid sammen med deres børn.

Bedre vilkår for børn og familier

Institutionerne i Slagelse Kommune skal være gratis, ligesom det er gratis at gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre.
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.
 • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.
 • Alle tilbud bør være gratis.
 • Minimumsnormeringer – 3 børn vug., 6 børn bh., 9 børn SFO/FH pr. voksen.
 • Overgange, brobygning på alle niveauer
 • Aldersintegrerede daginstitutioner
 • 2 voksen ordning i skolerne (Lærer/pædagog)
 • Afskaffelse af lukkedage.

Rettigheder og tryghed for de ældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde.

Vi skal sikre, at de der arbejder i denne sektor, får ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Enhedslisten vil arbejde for at:

 • Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, der er indrettet, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Slagelse – også i midtbyen.
 • De ældres mulighed for at komme rundt i Slagelse – også om aftenen – skal forbedres. Det skal ske gennem forbedringer af servicebusserne og en fleks seniorordning.
 • Opnå kortest mulig tid før visitation eller tilbagevendende sundheds-/tilfredshedssamtale
 • Undgå at der kommer ukendte vikarer
 • Der arbejdes i små teams omkring den enkelte ældre
 • Sundhedspersonalet kan komme på besøg på aftalte, acceptable tidspunkter – og ikke fx morgenbesøg kl. 10.00 og overraskende middagsbesøg kl. 11.00
 • Medarbejderne får mulighed for tilstrækkelig uddannelse
 • Medarbejderne kan medvirke til at udforme områdets omsorgspolitik for borgerne og arbejdets tilrettelæggelse, så de kan tage medejerskab for den gode pleje eller behandling og dermed trivslen for alle.
 • Få nødvendig genoptræning i rette tid.
 • Mulighed for fleksibel hjemmehjælp, hvilket betyder, at man har ret til at få udført nogle andre opgaver end dem, der egentlig var planlagt, når hjemmehjælperen kommer. Hvis man for eksempel lige har haft besøg af noget familie, der har hjulpet en med det, som hjemmehjælperen skulle lave, kan man bede om at få noget andet lavet i stedet for.
 • Der ikke oprettes såkaldte friplejehjem. Ældreplejen skal ikke gøres til en privat forretning.

Mennesker med handicap

Mennesker der er født med udfordringer eller er blevet påført udfordringer efter sygdom eller ulykker skal ikke stilles dårligere end andre borgere.

Enhedslisten arbejder for at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen, og dermed får en bedre livskvalitet. Målet er, at de skal tænke så lidt som muligt på deres handicap, være uafhængige af andre og være selvhjulpne, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Mennesker med handicap skal have samme mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Slagelse Kommune.
 • Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere.
 • Der skal i den fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i at mennesker med handicap skal kunne bruge lokaliteten.
 • Adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp.
 • Ledsageordninger skal stå til rådighed for alle der har brug for det i tilstrækkeligt omfang. Det giver tryghed og muligheder.
 • Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at gøre mennesker med handicap så selvhjulpne, som muligt.
 • Et eller flere plejehjem for yngre førtidspensionister. Et plejehjem i byens centrum, hvor der er liv og lettere adgang til de mange forskellige tilbud.
 • Der skal laves forsøg med forskellige kollektivboligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering – men hvor der med rigelig personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt.
 • Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes. Der indføres selvvisitering til hjælpemidler til en værdi under 20.000 kroner.

Solidaritet med de særligt udsatte borgere

En kommune kan kendes på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere. Der skal være plads til alle, og vi skal sikre også de udsatte grupper de bedste muligheder for at være en del af samfundet.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked med flere socialøkonomiske virksomheder og flere virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar.
 • Ophør af nytteindsatsen/tvangsarbejdet for arbejdsløse.
 • Arbejde til kontanthjælpsmodtagere, som er ramt af 225 timers-reglen.
 • Arbejde til unge på lav uddannelsesydelse.
 • Stop for unødvendige ressourceforløb.
 • Øget bevilling til engangsydelser til folk, der er ramt af ”reformerne”.
 • Der skal være plads til de udsatte på byens pladser. Vi skal have flere bænke og borde, hvor borgerne kan slå sig ned uden at være tvunget til at købe noget.
 • Der skal etableres flere billige og “skæve” boliger.
 • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling og lovgivningens behandlingsgaranti skal overholdes.
 • Flere opsøgende medarbejdere.
 • En indgang til kommunen – også for udsatte borgere – ikke kun for erhvervslivet.
 • Hjælp til psykisk syge via væresteder og ordentlige bosteder
 • Afskaffelse af hjemløshed.

Rusmiddelmisbrug

Enhedslisten går ind for en styrkelse af fagligheden og fleksibiliteten i den kommunale misbrugsbehandling. Den bør indeholde følgende elementer:

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Bedre uddannelse af sundhedspersonale, samt indlejring af rutiner i sundhedssektoren omkring øget opsporing af misbrug, samt formidling af hjælp til afvænning
 • Udvidede åbningstider og øget tilgængelighed i behandlingstilbud
 • Forbedret geografisk tilgængelighed
 • Øget fokus på inddragelse af borgerens ønsker og behov i tilrettelæggelse af behandling
 • Forbedret efterværn og rehabilitering til mennesker med langvarigt misbrug bag sig
 • Øget fokus på behandling af børn, unge og voksne børn fra misbrugsfamilier med henblik på at afhjælpe skadesvirkninger og forebygge misbrug og psykiske sygdomme hos børn/voksne børn af misbrugere
 • Flere tilbud til personer med dobbeltdiagnoser, f.eks. misbrug- og psykisk sygdom.
 • Misbrug og dets konsekvenser går på tværs af socioøkonomiske skel. Dermed er problemet relevant for børn fra alle slags familier og samfundslag. At nedbryde tabuer om misbrugsproblemer for ad den vej at forebygge, er et vigtigt skridt at tage.
 • Øget fokus på behandling af børn, unge og voksne børn fra misbrugsfamilier.
 • Obligatorisk skoleprojekt for 9. -10. klasser med foredrag med en ung fra en alkoholikerfamilie og en psykoterapeut (kan evt. udvides med en blandingsmisbruger).
 • Etablering af behandlingstilbud på videregående uddannelser til unge der har problemer med at gennemføre uddannelser p.g.a. misbrug i hjemmet.

Ligestilling i Slagelse kommune

Ligestillingen har det rigtig skidt i Danmark. Lønforskellen mellem mande- og kvindefag er stadig ret stor i Danmark.

Også i Slagelse Kommune er der et kønsopdelt arbejdsmarked. Men den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker, som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn skal ændres.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Der sikres et særligt lønløft til lavtlønsgrupperne. Det kan ske inden for overenskomsternes bestemmelser om ny løn. Fremover må det sikres at ny løn på alle niveauer udformes således, at den medvirker til at udligne kønsbestemte lønforskelle.
 • På alle arbejdspladser skal der regelmæssigt gennemføres drøftelser af arbejdsdelingen på arbejdspladsen. Hvem laver hvad og hvorfor? Hvad har høj status – hvad har lav og hvorfor? Er alle tilfredse med deres opgaver – eller er det tid til en omfordeling af nogle af arbejdsopgaverne. Kønsaspektet skal inddrages på alle niveauer og i alle forhold.

Flere ordinære arbejdspladser, bedre arbejdsmiljø – stop for tvangsaktivering

Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Slagelse Kommune skal gå i spidsen med at forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.

Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Slagelse Kommune igangsætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, i samarbejde med de relevante faglige organisationer.
 • Udliciteringerne af kommunale arbejdspladser skal rulles tilbage.
 • Deltidsansatte skal have mulighed for at få fuld tid, hvis de ønsker det. Det vil sikre en mere rimelig indkomst og højere pension på længere sigt, og det vil sikre borgerne en bedre service. Og det er der brug for.
 • Alle medarbejdere i Slagelse kommune skal have ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 • Opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse
 • Tvangsaktiverings-ordninger, hvor arbejdsløse misbruges, skal stoppes – i stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder.
 • Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service – ved at skabe nye jobs. Så der bliver en bedre kommunal service, og de arbejdsløse kommer i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte.
 • Slagelse Kommune skal kunne udbyde eller sælge de ydelser, man i dag producerer, til private. Det kan f.eks. ske ved at etablere fri adgang til kommunale kantiner m.v.
 • Der skal etableres egentlig kommunal produktion af produkter, som kan sælges til Slagelse Kommune, andre offentlige instanser, virksomheder og private. Kommunal produktion er en af vejene til at nedbringe arbejdsløsheden.
 • Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger skaber arbejdspladser, sparer penge på sigt og nedbringer kommunens udslip af klimagasser.
 • Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får mulighed for job.
 • Sociale klausuler, der forpligter entreprenørerne til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne, skal fastholdes og der skal gøres en større indsats for at kontrollere om de overholdes. Slagelse Kommune skal arbejde for, at de sociale klausuler overholdes af alle Slagelse Kommunes samarbejdspartnere.
 • Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Unge arbejdsløse skal enten sikres et relevant tilbud om uddannelse inden for 3 måneder eller visiteres fra uddannelsesparate til aktivitetsparate, så de kan komme væk fra den særligt lave ydelse, som de uddannelsesparate modtager.
 • Alle, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om et sådant.
 • Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet.
 • Der skal være fokus på iværksætteri og støtte af fællesejede virksomheder som en del af beskæftigelsespolitikken.
 • Slagelse Kommune skal understøtte frivillige fællesskaber, som kan give bedre vilkår for de grupper, der rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 225 timers loft eller bare er i en vanskelig social og økonomisk situation.
 • Alle kontanthjælpssager, der har varet i mere end 5 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet.

Mere Kultur

Slagelse kommune har et bredt kulturliv, med mange små og store aktører. Det mener vi er vigtigt og støtter op om at udvikle de rammer der skal til, for at det kan udfolde sig.

Enhedslisten vil sikre et mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud. Samtidig skal Slagelse kommunes kulturliv være tilgængeligt for alle borgere; både de der bor udenfor Slagelse by, de der har en lav indkomst, de der har et handicap og de der ikke er vant til at deltage i kulturlivet.

Spillesteder/øvelokaler og gallerier/arbejdende værksteder

Ligesom idrætsudøvere har brug for sportsbaner og haller, har udøvende musikere og kunstnere behov for centre til at dygtiggøre sig. Steder, hvor de udveksler erfaringer og lærer af hinanden.

Ungdommen i Slagelse Kommune har brug for et alternativ til idræt når det gælder fritidsinteresser. Der findes masser af muligheder, og kunst og kultur er en af dem. Og der skal være steder hvor deres kunst skal kunne præsenteres. Kollektivt ledede gallerier, og øvesteder og spillesteder skal prioriteres i det kommunale tilbud. Tomme bygninger skal kunne tages i brug, og udvikles til levende kultursmedjer, hvor de kreative kræfter i kommunen får lov til at udfolde sig.

Museer

Slagelse kommune skal gennemgå sine samlinger og få dannet sig et overblik, for at kunne tilbyde sine borgere et relevant udbud af udstillinger.

De kommunalt støttede museer og samlinger skal ikke kun måles på deres driftsøkonomi. Men også på deres potentiale og relevans.

Museumsvæsenet skal primært beskæftige sig med at formidle borgernes og kommunens historie til borgerne. Turisterne er naturligvis også meget velkomne som gæster.

Slagelse kommune skal have en overordnet politik for sit museumsvæsen, som skal handle om at belyse kommunens historie, nutid og planer for fremtiden. Sådan at det bl.a. kan blive en integreret del af skoleundervisningen.

Biblioteker

Enhedslisten går ind for, at alle borgere skal have adgang til bibliotekerne, jvf. biblioteksloven.

Bibliotekerne skal koncentrere sig om dets kerneydelse, at låne materialer ud til borgerne.

Der bør være en naturlig balance imellem at anskaffe sig dyrt materiale som udbydes til udlån og et kompetent personale.

Medborgerhuse/Ungdomshuse/forsamlingshuse

Enhedslisten ønsker medborgerhuse, der er brugerstyrede, og hvor driftsomkostningerne bliver betalt af Slagelse Kommune – under Lokalrådenes ansvar. Derved styrker vi det lokale nærdemokrati.

Kommunalt kan man gøre meget for at understøtte unge menneskers engagement i lokalmiljøet ved både at oprette ungdomsråd, give repræsentant pladser i børne- og ungeudvalg, lave høringer i forbindelse med udvikling af området og ved at styrke foreningslivets muligheder. Enhedslisten støtter ideen om brugerstyrede ungdomshuse i Slagelse kommune og opfordrer både de unge og kommunen til at arbejde på at finde egnede lokaliteter i både Korsør, Skælskør og Slagelse. – Der er masser af muligheder i flere store tomme kommunalt ejede bygninger i kommunen.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Kulturinstitutionerne, både museer, teatre og spillesteder, understøttes så de også kan give gratis adgang til deres tilbud. Sådan, at museer har dage hvor der er gratis indgang, og at teatre og spillesteder jævnligt har gratis forestillinger og koncerter. Vi vil ligeledes arbejde for at disse gratis arrangementer vil falde sammen med gratis kollektiv trafik, for at sikre at alle borgere i kommunen har mulighed for at deltage.
 • Kulturen skal have sit eget byrådsudvalg med dedikerede og kvalificerede byrådsmedlemmer. Erhvervs- og turistarbejdet hører hjemme i andre udvalg.
 • Gratis adgang til lokaler i kommunale kulturhuse.
 • Brugerstyrede medborgerhuse.
 • Reelle og ikke støttede jobs i kommunens caféer.
 • Enhedslisten ønsker ungdomshuse i Korsør, Hashøj, Slagelse og Skælskør, der er brugerstyrede, og hvor driftsomkostningerne bliver betalt af Slagelse Kommune.

Idræt

Enhedslisten støtter idrætslivet. Først og fremmest breddeidrætten. Det betyder ikke, at eliteidrætten ikke kan medvirke til inspiration.

Enhedslisten vil støtte alle former for idræt, hvor bredden kan være med: det være sig handicapidræt, idræt i alle aldre, etnicitet og køn. Her skal det sociale og kulturelle aspekt tages med i betragtning som fællesskaber, og det sundhedsskabende aspekt i form af sunde økologiske kiosker og boder i tilknytning til sportsfaciliteter skal støttes politisk.

Enhedslisten vil arbejde for at:

 • De frivillige i vores amatørklubber skal støttes og hjælpes i deres arbejde og ikke bremses af bureaukratiske regler. De skal støttes således, at de kan opretholde engagementet i deres foreninger og sportsklubber.
 • E-sport, der baserer sig på krigsspil ikke får tilskud fra kommunen
 • alle skoler har mindst en times motion om dagen. Undervisningen skal tilrettelægges, så en del foregår udenfor og derfor inkluderer motion i undervisningen.

Folkeskolerne i Slagelse

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde ud af og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

Enhedslisten opfatter begrebet uddannelse bogstaveligt. D.v.s. eleverne skal opnå en dannelse, som på alle planer gør dem i stand til at leve, fungere og bidrage i samfundet.

Slagelse er specielt udfordret på undervisningsområdet, idet vi ligger i den dårligste ende i mange af de landsdækkende statistikker for skoleområdet.

Dette betyder, at hvis der skal ske markante forbedringer i Slagelses skolevæsen, skal der ikke bare tildeles ressourcer som på landsplan. Der skal flere til.

Skolelukninger – nej tak!

Skolen er en vigtig del af det lokale samfund. Enhedslisten mener, at så længe der er lokal opbakning til en folkeskole, skal den ikke nedlægges. Det betyder, at der skal kæmpes for at bevare skoler og andre institutioner, som deres brugere, ansatte og ledere er parate til at forsvare.

Enhedslisten er principielt imod private og -friskoler, da vi mener samfundets sammenhængskraft bygger på et fællesskab mellem kulturer, sociale og intellektuelle forskelle og at dette fællesskab opnås i folkeskolen.

Der er i Enhedslisten dog forståelse for forældregrupper, der på baggrund af kommunale nedlæggelser af folkeskoler, opretter privatskoler i lokalområderne.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Tildeling af penge til skolerne skal være til klasser og ikke til den enkelte elev. Skolerne skal ikke konkurrere med hinanden om eleverne, men samarbejde om at give den enkelte elev et optimalt udbytte af sin skolegang. Det vil give større arbejdsro for skolerne.
 • Inden for de enkelte lokalområder skal der sikres flest mulige valgfag i overbygningsklasserne.
 • Der skal drages større omsorg for elever med handicap.
 • Der skal maksimum være 24 elever i hver klasse.
 • Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen.
 • Lærerne skal gennemsnitligt max. undervise 24 lektioner ugentligt.
 • Mere brobygning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, – også erhvervsskolerne.
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte elev, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet.
 • Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Slagelse skoler.
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet elevernes reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne.
 • Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler.
 • Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes.
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i, hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder. Placeringen af tilbuddene skal ske, så de minimerer behovet for transport af eleverne mest.